دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-102