دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، تابستان 1398، صفحه 1-86