دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، پاییز 1398، صفحه 1-90