دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، زمستان 1398، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

1. نقش نقاشان زن، در احیا و حفظ سنت نگارگری در نقاشی معاصر ایران (در چهار دهه اخیر)

صفحه 1-17

10.22055/pyk.2020.15540

رضا رفیعی راد؛ سودا ابوالحسن مقدمی؛ رضا افهمی؛ شهریار شکر پور