اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

منصور کلاه کج

گرافیک استادیار گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

scu.ac.ir/web/art/m_kolahkaj
m.kolahkajscu.ac.ir

سردبیر

محمد خزائی

هنر اسلامی استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khazaiem
khazaiemmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا علم

تاریخ دوره اسلامی استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

lite.scu.ac.ir/~mralam36
alamscu.ac.ir

سودابه صالحی

آموزش هنر/مطالعات فرهنگی دانشیار دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

faculty.art.ac.ir/salehi/fa
s.salehiart.ac.ir

سید محمد فدوی

هنرهای تجسمی استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fadavi
fadaviut.ac.ir

شهرام جلیلیان

تاریخ ایران باستان استاد گروه تاریخ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

lite.scu.ac.ir/~jalilianshahram
sh.jalilianscu.ac.ir

علی بحرانی پور

تاریخ دوره اسلامی دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،ایران.

lite.scu.ac.ir/~bahranipour
bahranipourhotmail.com

اصغر جوانی

گرافیک دانشیار دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

profs.aui.ac.ir/Masters/default/?action
a.javaniaui.ac.ir

محمد خزائی

هنر اسلامی استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khazaiem
khazaiemmodares.ac.ir

شهاب الدین عادل

عکاسی سینما دانشیار دانشگاه هنر تهران ، تهران، ایران

shahabphoto.ir/
adelart.ac.ir

Pedram Khosronejad

دکتری: مردم شناسی اجتماعی - فوق لیسانس و لیسانس: نقاشی استاد
گروه تحقیق دین و جامعه،
دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی،
دانشگاه سیدنی استرالیا

www.pedramkhosronejad.com
p.khosronejadwesternsydney.edu.au
0000-0002-4182-7253

مدیر اجرایی

الهام عبداله پور

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

abdolahpour14scu.ac.ir