اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

منصور کلاه کج

گرافیک دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز.

scu.ac.ir/web/art/m_kolahkaj
m.kolahkajscu.ac.ir

سردبیر

محمد خزائی

گرافیک استاد دانشگاه تربیت مدرس.

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khazaiem
khazaiemmodares.ac.ir

جانشین سردبیر

منصور کلاه‌کج

گرافیک دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز.

m.kolahkajscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا علم

تاریخ دوره اسلامی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز.

lite.scu.ac.ir/~mralam36
alamscu.ac.ir

سودابه صالحی

آموزش هنر دانشیار دانشگاه هنر تهران.

faculty.art.ac.ir/salehi/fa
s.salehiart.ac.ir

سید محمد فدوی

هنرهای تجسمی استاد دانشگاه تهران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/fadavi
fadaviut.ac.ir

شهرام جلیلیان

تاریخ ایران باستان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز.

lite.scu.ac.ir/~jalilianshahram
sh.jalilianscu.ac.ir

علی بحرانی پور

تاریخ دوره اسلامی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز.

lite.scu.ac.ir/~bahranipour
a.bahranipourscu.ac.ir

اصغر جوانی

پژوهش هنر استاد دانشگاه هنر اصفهان.

profs.aui.ac.ir/Masters/default/?action=Biography&masterID=b55ec28c52d5f6205684a473a2193564&LaID=
a.javaniaui.ac.ir

محمد خزائی

گرافیک استاد دانشگاه تربیت مدرس.

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khazaiem
khazaiemmodares.ac.ir

شهاب الدین عادل

عکاسی سینما دانشیار دانشگاه هنر تهران.

faculty.art.ac.ir/adel/fa
adelart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پدرام خسرونژاد

دکتری: مردم شناسی اجتماعی - فوق لیسانس و لیسانس: نقاشی استاد دانشگاه سیدنی استرالیا.

www.westernsydney.edu.au/staff_profiles/WSU/associate_professor_pedram_khosronejad
p.khosronejadwesternsydney.edu.au
0000-0002-4182-7253

شروین فریدنژاد

تاریخ هنر ایران باستان استاد دانشگاه برلین آلمان.

www.geschkult.fu-berlin.de/e/relwiss/lehrende/Sonstige/farridnejad/index.html
s.farridnejadfu-berlin.de

مدیر اجرایی

الهام عبداله پور

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.

abdolahpour14scu.ac.ir