پرسش‌های متداول

چگونگی ارسال مقاله به مجله؟


لطفا مقاله خود را از طریق سامانه مجله ما ارسال کنید. ارسال الکترونیکی بطور قابل ملاحظه ای باعث کاهش زمان  بررسی ویرایش می شود و زمان انتشار  را کوتاه می کند. لطفاً "ارسال مقاله" را در صفحه اصلی مجله کلیک کنید. پیوند "ارسال مقاله جدید" شما را مستقیماً به سیستم ارسال شده توسط مجله هدایت می کند.

روندداوری کامل مقالات چقدر زمان می برد؟


روند داوری  ۲-۴ هفته  از تأیید پست الکترونیکی ارسال شده ه طول می کشد.

آیا "راهنما و تعهدات نویسندگان " ویژه مجله وجود دارد؟

لطفاً از فهرست "راهنمای نویسندگان" مجله دیدن کنید.

چگونه می توانم با سردبیر تماس بگیرم

می توانید با سردبیر در j.paykareh@gmail.com  یا jpaykareh@scu.ac.ir تماس بگیرید.

آیا مجله شما بابت چاپ مقاله وجهی دریافت می کند؟

بدینوسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می‌رساند جهت فرآیند داوری مقاله مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) و همچنین جهت انتشار هر مقاله که در مجله پیکره پذیرفته شود، مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه هزار تومان) برای تأمین بخشی از هزینه‌های انتشار از نویسنده (گان) دریافت خواهد شد