بنابر اعلام دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق نامه شماره۱۱۸۷۲۹-۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰.۵.۱۳ فصلنامه پیکره از بهار ۱۳۹۹ به درجه علمی ارتقاء یافت.

بنابر اعلام دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق نامه  شماره۱۱۸۷۲۹-۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰.۵.۱۳

فصلنامه پیکره از بهار ۱۳۹۹  به درجه علمی ارتقاء یافت.