مجله پیکره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام‌ ISC نمایه شده است.

مجله پیکره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام‌ ISC نمایه شده است.