راهنمای نگارش و آماده سازی مقاله

- مجلۀ پیکره در زمینه های هنر و تاریخ با تمرکز بر هنرهای تجسمی مقاله علمی می پذیرد. هم چنین هدف این نشریه، انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش های پژوهشگران حوزه هنر می باشد.

-. مقاله ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ یا همزمان برای مجلۀ دیگر ارسال شده باشد.

- مقاله باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشد.

- مقاله  پس از تأیید داوران و تصویب هیأت تحریریه منتشر می گردد.

- مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است.

- مجله در قبول، رد یا اصلاح مقاله ها آزاد است، مقاله ها و ضمیمه های آن­ها در سایت مجله باقی می ماند و مسترد نخواهد شد.

- استفاده از مقاله های منتشر شده در این مجله بدون ذکر نام مآخذ ممنوع است.

- مقاله ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان (research paper) باشد. مقاله های مستخرج از پایان نامه که دارای تائید کتبی استاد راهنما باشد نیز در این مجله پذیرفته می شود.

- مجله از پذیرش ترجمه، گزارش و یادداشت علمی معذور است.

- ارسال فایل تعهد نامه همراه مقاله الزامیست (قابل دانلود از صفحه نشریه در سایت دانشکده).

 

مقاله‌ها باید به ترتیب دارای بخشهای زیر باشند

-مشخصات کامل نویسنده/نویسندگان با ذکر نویسنده مسئول مکاتبات در صفحه‌ای جداگانه ارسال شود که شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی، گروه آموزشی و نام موسسه(دانشگاه، دانشکده) یا محل اشتغال، شهر، کشور، ایمیل، شماره تماس، نشانی کامل. (به فارسی و انگلیسی)

- چکیده فارسی شامل بیان مسئله، هدف، روش تحقیق، یافته ها و کلیدواژه طبق شیوه حال حاضر مجله جدانویسی باشد.

مقدمه: شامل بیان مساله، ضرورت، هدف تحقیق، دامنه آن و پرسش‌های مقاله باشد.

روش: شامل روش تحقیق، شیوه جمع‌آوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، تعداد نمونه موردبررسی، روش نمونه‌گیری، روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات باشد.

پیشینهتحقیقات انجام‌شدۀ مرتبط با موضوع بررسی و نتیجه آن به طور خلاصه بیان گردد(پیشینه صرفا گزارش یک پژوهش نباشد) و در انتهای پیشینه تفاوت رویکرد و روش مقالۀ حاضر با مقالات پیشین بیان شود(کلیه پیشینه‌های نامبرده در این بخش باید در فهرست منابع ذکر شوند)

بحث و تحلیل: یافته‌های پژوهش، پاسخ به سؤالات پژوهشی و، در صورت وجود فرضیه، شواهد اثبات یا عدم اثبات فرضیه در این بخش ارائه می‌شود. همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش‌های مشابه و پیشینۀ تحقیق مقایسه می‌شود و هم‌راستایی، تفاوت و به‌طور کلی نسبت نتایج پژوهش حاضر با پژوهش‌های مرتبط قبلی بیان می‌شود.

نتیجه : شامل بررسی یافته ها و نتیجه حاصل شده از انجام پژوهش همراه با پیشنهاد ها و راهکارها درباره موضوع و پاسخ به سؤال در قالب ارائه یافته های پژوهش باشد.

پی نوشت: کلیه پی‌نوشت‌ها، اسامی و اصطلاحات لاتین، توضیحات ضروری (با ذکر مأخذ) با شماره مسلسل در آخر مقاله بیاید.

فهرست منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا برحسب نام خانوادگی نویسنده.

 

شرایط ارسال مقالات

- مقالات فقط از طریق سامانه paykareh.scu.ac.ir قابل دریافت است.

 - مقاله ارسالی در ابعاد کاغذ A4 با فاصلة خطوط Single و حاشیه‌های ۳ سانتیمتر از هر طرف تحت محیط Word Microsoft نسخه 2003 2007, 2015 تهیه شود و حجم مقاله حداکثر از۲۰ صفحه تجاوز نکند. 

- متن اصلی از مقدمه تا فهرست منابع در یک ستون بصورت Justify با چیدمان Alignment راست برای مقالات فارسی تحریر شده و فاصله بین خطوط در آنها ۱ خط انتخاب شود.

- متن مقاله فارسی با قلم B Nazanin نازک 12 و10 Times New Roman تایپ شده و سرتیترهای آن به صورت Bold نوشته شود.

- نویسنده/نویسندگان مشخصات کامل خود را به همراه رتبه علمی، نام موسسه یا محل اشتغال و یا دانشگاه محل تحصیل، نشانی محل اقامت و شماره تلفن‌های تماس (ثابت و همراه) و پست الکترونیکی ثبت نماید. 

- متن مقاله بهتر است از ۷۰۰۰-۶۰۰۰ کلمه بیشتر نباشد. 

- عکس‌ها و تصاویر با درجه وضوح 300 DPI و با فرمت JPG و باکیفیت قابل‌ چاپ و شماره‌گذاری مسلسل و ذکر توضیح و منبع در زیر تصاویر و شماره تصاویر باید در متن باشد.

- کلیه جداول و نمودارها به‌صورت مسلسل شماره‌گذاری و با درج مشخصات و منبع آن‌ها تنظیم گردد. شماره جدول و نمودار باید در متن باشد. مشخصات جداول در بالای آن و مشخصات نمودارها در پایین آن‌ها ارائه گردد. 

- چنانچه مقاله ای خارج از ضوابط مورد نظر باشد، از موارد بررسی حذف خواهد شد.

* پس از پذیرش نهایی مقاله، فرآیند ترجمه  به زبان انگلیسی صورت می‌پذیرد.