راهنمای نگارش و آماده سازی مقاله

بند اول: نحوه نگارش و ارسال مقاله

۱. مجله علمی پیکره پذیرای مقاله‌های پژوهشی و مروری اصیل و بدیع تخصصی است که بر اساس ساختار مندرج در راهنمای نویسندگان مجله تنظیم شده باشد.

۲. مقاله کامل قبلاً یا به طور همزمان ( تا اعلام نظر نهایی این مجله ) به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.

۳. تا هنگامی که پاسخ پذیرش از نشریه دریافت نشده، مقاله خود را برای نشریه دیگری ارسال نفرمایند.

۴. در متن از به کاربردن کلمات یا اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسی قابل فهمی دارند خودداری شود. در موارد الزم و ضروری، صورت فارسی واژه در متن و معادل انگلیسی آن در پی‌نوشت آورده شود.

۵. مقالات رسیده، توسط سردبیر، هیأت تحریریه و داوران بررسی و داوری می‌گیرد و در صورت تأیید، پس از انجام اصالحات(در صورت لزوم) و ویرایش با رعایت نوبت، منتشر خواهد شد.

۶. همراه مقاله ارسالی، نامه‌ای با امضای نویسنده)(گان) مقاله، مبنی بر موافقت ایشان برای چاپ مقاله و عدم ارسال همزمان مقاله به مجله‌های دیگر، ضمیمه شود.

۷. مجله در رد، قبول، ویرایش، تلخیص و اصلاح مقالات، آزاد است و مقلات ارسالی، مسترد نخواهد شد.

۸. ترتیب درج مقالات تابع مقررات خاص خود مجله است و به درجه علمی و شخصیت نویسندگان آن بستگی ندارد.

۹. مسئولیت صحت و سقم مندرجات مقاله به عهده نویسنده است.

۱۰. چنانچه مقاله در مهلت اعطا شده به نویسندگان مورد بازنگری قرار نگیرد و در مدت زمان تعیین شده به مجله عودت داده نشود، مجله می‌تواند مقاله را از دستور کار خارج کند. در اینگونه موارد، امکان ارسال مجدد مقاله مذکور به مجله وجود نخواهد داشت.

۱۱. مقاله ارسالی در ابعاد کاغذ A4 با فاصلة خطوط Single و حاشیه‌های ۳ سانتیمتر از هر طرف تحت محیط Word Microsoft نسخه 2003 2007, 2015 تهیه شود و حجم مقاله حداکثر از ۲۰ صفحه تجاوز نکند.

(نمونه قالب بندی فایل مقاله را می‌توانید از اینجا دانلود کنید)

۱۲. متن اصلی از مقدمه تا فهرست منابع در یک ستون بصورت Justify با چیدمان Alignment راست برای مقالات فارسی تحریر شده و فاصله بین خطوط در آنها ۱ خط انتخاب شود.

۱۳. متن مقاله فارسی با قلم B Nazanin نازک 12 و10 Times New Roman تایپ شده و سرتیترهای آن به صورت Bold نوشته شود.

۱۴. فونت مقاله(فارسی و انگلیسی) یکدست باشد.

۱۵. مقاله ارسالی باید دارای صفحه عنوان(انگلیسی و فارسی)، اسامی نویسنده(گان) انگلیسی و فارسی، چکیده ساختاریافته* (انگلیسی و فارسی) باشد.

*چکیده ساختاریافته: بخش‌های چکیده بصورت جدا نگارش می‌گردد: بیان مسئله- هدف- روش پژوهش- یافته‌ها.

(نمونه چکیده ساختاریافته را می‌توانید از اینجا دانلود کنید)

۱۶. جداول و نمودارها به‌ترتیب شماره‌گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گرفته و راست‌چین شوند.

۱۷. عنوان تمام جداول در بالای آن و نمودارها و تصاویر در پایین آن‌ها بصورت کنارچین درج شده و توضیحات جداول، نمودارها و تصاویر باید در زیر آن‌ها نوشته شود. همچنین ذکر استناد در کنار عنوان جداول و نمودارها ضروری است.

۱۸. بین جداول خط باشد، و به شکل Table Grid باشد.

۱۹. در ارقام مندرج در متن، جدول‌ها و نمودارها، برای ممیز بجای (/) از نقطه استفاده شود.

۲۰. نمادگذاری‌ها و پی‌نوشت‌ها در آخر مقاله از شماره یک شروع شود.

۲۱. عناوین مندرج در مقاله شماره‌گذاری نشوند.

۲۲. ضمائم و یادداشت‌ها در انتهای مقاله و بعد از منابع آورده شوند.

۲۳. نشریه حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

۲۴. نشریه از دریافت پیشنهادها و انتقادات سازنده در جهت بهبود کیفیت انتشار مقالات استقبال می‌کند.

۲۵. ارسال مقاله تنها از طریق سایت مجله به آدرسhttps//paykareh.scu.ac.ir و پس از ثبت نام در آن امکانپذیر است.

۲۶. فرم‌های تعهد نویسنده و تعارض منافع تکمیل شود. (در بخش فرم‌های نشریه قابل دانلود هستند)

۲۷. انصراف نویسنده مسئول از بررسی مقاله تنها تا یک هفته پس از ارسال مقاله به نشریه امکانپذیر است. پس از آن که مقاله وارد فرآیند داوری شد، امکان انصراف وجود ندارد. در صورت تمایلِ نویسنده مسئول به بازپس‌گیری مقاله پس از فرصت معیّن شده، پس از تأیید و پذیرش سردبیر، ایشان موظفند هزینه‌های بررسی و داوری را پرداخت نمایند. در صورت استنکاف نویسنده از پرداخت هزینه‌های تعیین شده، مجله می‌تواند بدون اجازۀ مجدد نویسنده و در صورت صلاح‌دید، مقاله مذکور را با رعایت حقوق معنوی نویسندگان آن، منتشر کند.

۲۸. مجله حق ارزیابی رعایت موازین اخلاقی، موارد سرقت علمی و سلب اعتبار مقلات را برای خود محفوظ می‌دارد و در هر مرحله از فرآیند ارزیابی مقاله یا حتی پس از انتشار، می‌تواند در خصوص قرار دادن نام نویسندگان متخلف در لیست سیاه و سلب اعتبار مقلات یاد شده اقدام کند.

بند دوم: ترتیب و جزئیات عناوین داخلی و ساختار مقاله

با عنایت به لزوم رعایت نقطه‌نظرات نگارشی و ساختار مقلات مجله، الزام است نویسندگان محترم ساختار و عناوین داخلی مقاله را چه به لحاظ ترتیب و چه به لحاظ شکلی و نحوۀ نگارش، بطور دقیق مورد بررسی قرار دهند و پس از اطمینان از مطابقت داشتن مقاله با کلیة موارد ذکر شده، نسبت به ارسال آن اقدام کنند. ساختار و کلیدواژگان درونی مقالات مجله به ترتیب زیر است:

۱. عنوان فارسی و لاتین مقاله

۲. نام و نام خانوادگی فارسی و انگلیسی، وابستگی سازمانی فارسی و انگلیسی و آدرس پست الکترونیکی نویسندگان (صرفاً در صفحه مشخصات نویسندگان از اینجا دانلود کنید)

- چنانچه پژوهش بر گرفته از رساله یا پایان نامه است در صفحه اول بعد از چکیده این مطلب نگارش گردد (صرفاً در صفحه مشخصات نویسندگان).نمونه متن: این مقاله برگرفته از رساله ....... نگارنده ....... در رشته‌ ...........، با عنوان « ............... » با هدایت نگارندگان دوم و سوم در دانشگاه ........ است.

۳. چکیده فارسی حدود ۳۰۰ کلمه و بصورت ساختاریافته شامل: بیان مسئله، هدف، روش پژوهش، یافته ها و کلیدواژه‌ها طبق شیوه حال حاضر مجله جدانویسی باشد.

۴. مقدمه ( بیان مسئله (به یک سؤال کلی که بیانگر مسئله پژوهش است ختم شود) - پرسش‌های پژوهش/فرضیه‌های پژوهش)

۵. روش‌شناسی پژوهش

۶. پیشینه پژوهش (پیشینه تحلیلی اعم از پیشینه‌های داخلی، خارجی و جمع‌بندی از مرور پیشینه در زیر این عنوان قرار گیرد)

۷. مقایسه پژوهش با پیشینه

۸. چارچوب نظری(در صورت لزوم)

۹. بحث و یافته‌های پژوهش (پاسخ به پرسش‌های پژوهش و آزمون فرضیه پژوهش در صورت موجود بودن )

۱۰. نتیجه‌گیری

۱۱. پیشنهادهای پژوهش (پیشنهادهای اجرایی پژوهش در صورت موجود بودن و پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی در صورت موجود بودن)

۱۲. تقدیر و تشکر (تقدیر و تشکر از افراد و سازمان‌های حامی و از جمله اشاره به اینکه این مقاله برگرفته از پایان‌نامه، رساله یا طرح تحقیقاتی و مانند آن است، در زیر عنوان «تقدیر و تشکر» درج شود.)

۱۳. پی‌نوشت‌ها (به تعداد محدود)

۱۴. فهرست منابع(نظم الفبایی در تمامی منابع رعایت شده باشد)

۱۵. پیوست‌هادر صورت موجود بودن

۱۶.  پس از پذیرش نهایی مقاله، فرآیند ترجمه  به زبان انگلیسی صورت می‌پذیرد. 

بند سوم: نحوه تنظیم مقاله به ترتیب ساختار مجله

صفحه مشخصات نویسندگان شامل:

۱. عنوان مقاله همراه با نام و نام خانوادگی و مشخصات وابستگی سازمانی نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی، کد ارکید در صفحه‌ای مجزا آورده شود. عنوان مقاله و اطلاعات انگلیسی نویسندگان، باید با اطلاعات فارسی مقاله بطور دقیق مطابقت داشته باشد.

۲. عنوان انگلیسی و فارسی مقاله باید خاص، کوتاه، شفاف، حاوی متغیرهای اصلی و زمان و مکان پژوهش باشد و در آن از آوردن فرمول‌ها و علائم  اختصاری خوداری شود.

۳. نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب نویسندۀ اصلی، نویسنده دوم و بقیه همراه با مرتبة علمی، سازمان متبوع درج شود. الزم است نویسنده مسئول(نویسنده عهده‌دار مکاتبات) مشخص باشد.

۴. نشانی (آدرس پستی و کدپستی)، تلفن، دورنگار، و پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبات مقاله و تاریخ ارسال مقاله مشخص شود.

نسخه اصلی مقاله شامل:

۱. عنوان مقاله باید خاص، کوتاه، شفاف، حاوی متغیرهای اصلی و زمان و مکان پژوهش باشد و در آن از آوردن فرمول‌ها و علائم  اختصاری خوداری شود.

۲. چکیده فارسی به صورت ساختاریافته غیرمبسوط، بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه به همراه کلیدواژه‌ها، شامل: بیان مسئله، هدف، روش پژوهش، یافتهها، و کلیدواژه می‌باشد.

۳. مقدمه شرح مختصری درباره موضوع یا مسئله پژوهش در این قسمت ارائه شود. مسئلة پژوهش بصورت شفاف در سه مبحث اهمیت موضوع، وضع موجود در زمینة این موضوع و در نهایت مسئله و دغدغه‌ای که پژوهشگر را وادار به انجام این تحقیق کرده است (بدون استناد و بر اساس تحلیل، خلاقیت و دغدغه نویسنده و با تکیه بر مطالب قبلی) را دنبال کند. مسئلة نهایی پژوهش باید بصورت یک سؤال کلی مطرح شود.

۴. روش پژوهش: مواردی از جمله نوع پژوهش، روش پژوهش، چگونگی مراحل انجام پژوهش، شرح مواد و روش‌های مورد استفاده اعم از روش‌های نمونه‌گیری، روش‌های آماری مورد استفاده، جامعه و نمونه آماری، ابزارهای گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی، نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل یافته‌ها در این قسمت مورد اشاره قرار می‌گیرند. به این ترتیب، مطالب مربوط به گام‌ها و جامعه که مربوط به مبحث روش‌شناسی است، در زیر عنوان«روش پژوهش» و پس از مقدمه آورده شود. در این قسمت، به روش صحیحی که در انجام این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، اشاره شود. نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز مورد اشاره قرار گیرد.

۵. پیشینه پژوهش: پیشینه پژوهش اعم از پیشینه‌های داخلی، خارجی و جمع‌بندی از مرور پیشینه، بصورت تحلیلی نگارش شود. مقایسه پژوهش با پیشینه

۶. چارچوب نظری

۷. تجزیه وتحلیل یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش و بیان یافته‌ها به شیوه‌ای دقیق و روشن به صورت توضیحات، جداول و نمودارهای کاملاً علمی است.

۸. نتیجه‌گیری: بحث شامل تفسیر نتایج ارائه شده، دلیل یا دلایل ایجاد چنین پدیده‌ایی و ذکر دلایل احتمالی برای توافق یا عدم توافق بین نتایج و ارائه محدودیت‌ها، پیشنهادات علمی و اجرایی است.

۹. پیشنهادهای پژوهش: پیشنهادهای اجرایی پژوهش بصورت سیاهه‌وار آورده شوند. الزم است پیشنهادها برخاسته از پژوهش بوده و با یافته‌های پژوهش مرتبط باشد. همچنین پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی، که در این قسمت، پژوهشگر پیشنهادهایی را برای پژوهش‌های آتی معرفی می‌کند. این پیشنهادها باید بصورت سیاهه‌وار به بیان برخی از موضوع‌های پژوهشی برخاسته از این پژوهش به سایر پژوهشگران بپردازد.

۱۰. تقدیر و تشکر: در صورت لزوم، تقدیر و تشکر از افراد و سازمان‌های حامی و از جمله اشاره به اینکه این مقاله برگرفته از پایان‌نامه، رساله یا طرح تحقیقاتی و مانند آن است.

۱۱. پی نوشت: شامل اسامی و اصطلاحات لاتین، توضیحات ضروری (با ذکر مأخذ)

۱۲. منابع: با نظم الفبایی و به روشAPA  تنظیم گردد.