شیوه ارجاع دهی به منابع

روش تنظیم منابع برگرفته از شیوه‌نامۀ APA  است

الف.درونِ متن: 

منبع با یک نویسنده: (نام خانوادگی نویسنده، سال، شماره صفحه) مانند:  (اکرمی، ۱۳۹۸، ص. ۸۱) (Akrami, 2018, p. 48 )

منبع با دو نویسنده: (نام خانوادگی هر دو نویسنده، سال ، شماره صفحه) مانند: (اکرمی و صبوری، ۱۳۹۸، ص. ۸۱) (Akrami & Sabori, 2019, p. 81)

منبع با سه نویسنده یا بیش از سه نویسنده، برای اولین بار نام تمام نویسندگان ذکر می‌شود (نام خانوادگی همۀ نویسندگان، سال ، شماره صفحه) و در دفعات بعدی فقط نام نویسندۀ اول و پس از آن عبارت «و همکاران» (در نسخۀ انگلیسی .et al) ذکر می‌شود (نام خانوادگی نویسندۀ اول و همکاران، سال، شماره صفحه). مانند: بار اول: (اکرمی، صبوری، محمودی و کاظمی، ۱۳۹۸، ص. ۸۱)؛ (Akrami, Sabori, Mahmidi & Kazemi, 2019, p. 81). دفعات بعد: (اکرمی و همکاران، ۱۳۹۸، ص. ۸۱)؛ (Akrami et al., 2019, p. 81).

- مصاحبه: از آنجا که خوانندگان نمی توانند اطلاعات را در ارتباطات شخصی بازیابی کنند، ارتباطات شخصی در لیست مرجع گنجانده نشده است. آنها فقط در متن ذکر شده اند. نام خانوادگی ارتباط گیرنده را ذکر کنید و تا حد امکان تاریخ دقیقی را با استفاده از قالب‌های زیر ارائه دهید:

مثال: استناد روایی: بهرامی(مصاحبه، اردیبهشت ۱۴۰۰)

مثال: استناد پرانتزی: ( بهرامی، مصاحبه، اردیبهشت ۱۴۰۰)

 ب. فهرست منابع: 

مقالۀ مجله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، دوره انتشار یا سال(شماره مجله)، شماره صفحات.

کتاب تألیفی: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر محل انتشار: ناشر.

کتاب ترجمه‌شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب (نام و نام خانوادگی مترجم). شهر محل انتشار: ناشر.

پایان‌نامۀ: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان پایان نامه (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد/ دکتری نام رشته). نام دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور.

- کنفرانس:  نام خانوادگی، نام نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام همایش. موسسه(در صورت وجود) و شهر محل برگزاری. شماره یا تعداد صفحات.

منابع آنلاین:

۱. برداشت مطلب (با نویسندۀ مشخص) از سایت: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان. تاریخ مراجعه و آدرس

۲.  برداشت مطلب (بدون نویسندۀ مشخص و بدون تاریخ تألیف یا ثبت) از سایت: عنوان. (بی تا). تاریخ مراجعه