فرم‌های ارسالی همراه با مقاله

فرم‌هایی که همراه مقاله باید ارسال گردد

تعهدنامه

تعارض منافی

مشابهت یاب 

 «راهنمای ثبت‌نام و درخواست مشابهت‌یابی مقاله در سامانه همانندجو (ایرانداک)»

رایانامه نشریه علمی پیکره جهت همانندجو jpaykareh@scu.ac.ir

شناسه نشریه علمی پیکره در سامانه همانندجو vGKNLr

 

فرم‌هایی که پس از پذیرش اولیه مقاله باید ارسال گردد

تعهد جهت ترجمه مقاله