فرم‌های ارسالی همراه با مقاله

فرم‌هایی که همراه مقاله باید ارسال گردد

تعهدنامه

تعارض منافع

گواهی همانندجو 

رایانامه نشریه علمی پیکره جهت همانندجو  jpaykareh@scu.ac.ir 

شناسه نشریه علمی پیکره در سامانه همانندجو  HGIOQR

راهنمای دریافت گواهی همانندجو

*برای این نشریه درصد مشابهت یابی مورد قبول تا ۱۵ درصد است.

 

فرم‌هایی که پس از پذیرش اولیه مقاله باید ارسال گردد

تعهد جهت ترجمه مقاله