فرم‌های ارسالی به مجله

فرم‌های ارسالی همراه با مقاله

۱. فرمت اصل مقاله: لینک دانلود فایل اصل مقاله

۲. فرمت مشخصات نویسندگان: دانلود فایل مشخصات نویسندگان

۳. فرم تعهد نویسنده : لینک دانلود فرم تعهدنامه

۴. فرم تعارض منافع: لینک دانلود فرم تعارض منافع

۵. گواهی همانندجوی ایرانداک: لینک ورود به همانندجوی ایرانداک   و  راهنمای دریافت گواهی همانندجو

- رایانامه نشریه علمی پیکره جهت همانندجو  jpaykareh@scu.ac.ir 

- شناسه نشریه علمی پیکره در سامانه همانندجو  HGIOQR

برای این نشریه درصد مشابهت یابی مورد قبول تا ۱۵ درصد است.

۴. کد ارکید نویسنده (گان): لینک دانلود راهنمای کد ارکید (ORCID) و ثبت نام کد ارکید (ORCID)

 

فرم‌های ارسالی پس از پذیرش اولیه مقاله 

۱. فرم تعهد ترجمه مقاله توسط نویسنده: لینک دانلود فرم تعهد ترجمه