هزینه‌ مقالات

براساس تصمیم هیأت تحریریه نشریه، هزینه های بررسی مقالات ارسالی به نشریه به شرح زیر می باشد:

۱. هزینه  تصویب نهایی و پذیرش مقاله: ۳۵۰۰۰۰۰ ریال

۲. هزینه ترجمه مقاله پذیرفته شده بر عهده نویسنده(نویسندگان) است.