راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

شیوه نامه نگارش مقاله در نشریه علمی «پیکره»

1. مجلۀ پیکره در زمینه های هنر و تاریخ با تمرکز بر هنرهای تجسمی مقاله علمی می پذیرد. هم چنین هدف این نشریه، انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش های پژوهشگران حوزه هنر می باشد.

2. مقاله ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ یا همزمان برای مجلۀ دیگر ارسال شده باشد.

3. مقاله باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشد.

4. مقاله  پس از تأیید داوران و تصویب هیأت تحریریه منتشر می گردد.

5 . مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است.

6 . مجله در قبول، رد یا اصلاح مقاله ها آزاد است، مقاله ها و ضمیمه های آن­ ها در سایت مجله باقی می ماند و مسترد نخواهد شد.

7. استفاده از مقاله های منتشر شده در این مجله بدون ذکر نام مآخذ ممنوع است.

8 . مقاله ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان  (research paper) باشد. مقاله های مستخرج از پایان نامه که دارای تائید کتبی استاد راهنما باشد نیز در این مجله پذیرفته می شود.

9. مجله از پذیرش ترجمه، گزارش و یادداشت علمی معذور است.

10. ارسال فایل تعهد نامه همراه مقاله الزامیست (قابل دانلود از صفحه نشریه در سایت مجله).

11. مقالهها باید به ترتیب دارای بخشهای زیر باشند:

1 ,11. صفحه اول شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی، گروه آموزشی و نام موسسه یا محل اشتغال، نشانی، شماره تلفن، شماره دورنگار و پست الکترونیکی.

2 ,11. چکیده فارسی حداقل 200 و حداکثر 300 کلمه و شامل بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته ها باشد.

3 ,11. کلیدواژه شامل 3 تا 5 واژه کلیدی مقاله به زبان فارسی.

4 ,11. مقدمه شامل بیان مسأله، هدف تحقیق و معرفی کامل مقاله باشد.

5 ,11. روش تحقیق.

6 ,11. پیشینه تحقیق.

11،7. متن مقاله شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی ها و یافته ها باشد.

7 ,11. نتیجه گیری شامل بررسی یافته ها و نتیجه حاصل شده از انجام تحقیق همراه با پیشنهاد ها و راهکارها درباره موضوع و پاسخ به سؤال تحقیق در قالب ارائه یافته های تحقیق باشد.

8 ,11. تشکر و قدردانی شامل تشکر و قدردانی از همکاران پژوهشی یا کسانی که در تدوین مقاله نقش ایفا کرده اند.

9 ,11. پی نوشت شامل توضیحات ضروری و مکمل درباره اصطلاحات یا عبارت ها و مطالب مقاله است که به ترتیب شماره گذاری و در انتهای هر صفحه از متن اصلی درج  می گردد.

توضیح: واژه های معادل و توضیحات کوتاه باید بلافاصله پس از اصطلاحات یا عبارت با استفاده از دو کمان در متن درج شود.

10 ,11. فهرست منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا برحسب نام خانوادگی نویسنده.

11,11. بخش انگلیسی شامل کلیه ی مشخصات مورد نیاز در صفحه اول بخش فارسی به علاوه چکیده مقاله در حدود 500 کلمه و کلیدواژه ها شامل 3 تا 5 کلمه ه                                                                                                     

 12. شیوۀ درج منابع:

درونِ متن: 

- منبع با یک نویسنده: (نام خانوادگی نویسنده، سال، شماره صفحه) مانند:  (اکرمی، ۱۳۹۸، ۸۱) (Akrami, 2018, 48 )

- منبع با دو نویسنده: (نام خانوادگی هر دو نویسنده، سال ، شماره صفحه) مانند: (اکرمی و صبوری، ۱۳۹۸، ۸۱) (Akrami & Sabori, 2019, 81)

- منبع با سه نویسنده یا بیش از سه نویسنده، برای اولین بار نام تمام نویسندگان ذکر می‌شود (نام خانوادگی همۀ نویسندگان، سال ، شماره صفحه) و در دفعات بعدی فقط نام نویسندۀ اول و پس از آن عبارت «و همکاران» (در نسخۀ انگلیسی .et al) ذکر می‌شود (نام خانوادگی نویسندۀ اول و همکاران، سال، شماره صفحه). مانند: بار اول: (اکرمی، صبوری، محمودی و کاظمی، ۱۳۹۸، ۸۱)؛ (Akrami, Sabori, Mahmidi & Kazemi, 2019, 81). دفعات بعد: (اکرمی و همکاران، 139۸، ۸۱)؛ (Akrami et al., 2019, 81).

 فهرست منابع: 

- مقالۀ مجله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله. دوره انتشار یا سال(شماره مجله)، شماره صفحات.

- کتاب تألیفی: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر محل انتشار: ناشر.

- کتاب ترجمه‌شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب (نام و نام خانوادگی مترجم). شهر محل انتشار: ناشر.

- پایان‌نامۀ: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان پایان نامه (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد/ دکتری نام رشته).

نام دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور.

- منابع آنلاین:

* برداشت مطلب (با نویسندۀ مشخص) از سایت: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان. تاریخ مراجعه و آدرس

* برداشت مطلب (بدون نویسندۀ مشخص و بدون تاریخ تألیف یا ثبت) از سایت: عنوان. (بی تا). تاریخ مراجعه 

13. متن مقاله با فونت فارسی B-nazanin سایز 12 و انگلیسی  times new roman  سایز10 حداکثر 18 صفحه با تمام اطلاعات شامل عکس، متن، نقشه، جداول و .... یک رو و هر صفحه با 32 سطر تنظیم گردد.

14. کلیه ی صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده باشند.

15. عکس ها و تصاویر با درجه وضوح 300 DPI و با فرمت JPG و با اشاره به منبع مورد استفاده شده تهیه شود.

16. عنوان جداول در بالا و تصاویر در پائین آن­ها نوشته شود. منبع و مآخذ جداول و یا تصاویر در ذیل عنوان آن­ها باید ذکر شود.

17. مقاله ها باید در یک نسخه تایپ شده در محیط word و نامه درخواست بررسی و چاپ مقاله خطاب به سردبیر مجله پیکره ارسال شود.

18. چنانچه مقاله ای خارج از ضوابط مورد نظر باشد، از موارد بررسی حذف خواهد شد.

*پس از تأیید نهایی مقاله به زبان فارسی از طریق سامانه فرآیند انتشار مقاله به زبان انگلیسی نیز انجام خواهد شد

**نویسنده (گان) قبل از ارسال مقاله فایل­ های زیر را مطالعه و تکمیل نمایند

***ارسال فایل­ های تعهدنامه و تعارض منافی همراه فایل اصل مقاله الزامی است.

تعهدنامه

تعارض منافی